Okul Sütü Programı’nın içeriği belirlendi.

İlköğretim okulu öğrencilerine süt dağıtılmasına yönelik ”Okul Sütü Programı”na ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun ”Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve bu yıl içinde yürütülecek olan ”Okul Sütü Programı” kapsamında, ana sınıfından beşinci sınıfa kadar ilköğretim okulu öğrencilerine, dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarının artırılması, mevsimsel süt arzı fazlalığının değerlendirilerek üretimde istikrarın sağlanması için uzun ömürlü kutu süt dağıtılacak. Uygulamadan beşinci sınıf öğrencileri de yararlanırken özel okullar program kapsamı dışında tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okullardaki her öğrenciye günlük 200 mililitre uzun ömürlü sade kutu süt dağıtılacak. Sütlerin niteliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olacak. Sütün üretimi, dağıtımı ve takvimi mevsimsel süt arzı fazlalığının olduğu dönemler dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek. Sütlerin sevkiyatları da yine Bakanlığın belirleyeceği kriterlere uygun olarak yapılacak. Okullarda dağıtılacak sütlerin sevkiyatları illerle İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılacak.

Dağıtılacak uzun ömürlü kutu sütler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, üretim izni almış, ülke içinde üretim yapan firmalardan sağlanacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından; Milli Eğitim Bakanlığı, ”Okul Sütü Komisyonu” tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve ettirilmesinden, okullara ulaştırılmasından, dağıtılmasından ve uygun şartlarda tüketiminin sağlanmasından; Sağlık Bakanlığı ise program uygulama döneminde öğrencilerin gelişme oranlarının ve süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine yönelik çalışmalardan sorumlu olacak.

Süte duyarlı öğrenciler belirlenecek

Süte karşı duyarlılığı olan öğrenciler, okul yönetimleri, aile hekimleri ve öğretmenlerce tespit edilerek program dışında tutulacak.

İllerde, gelen sütlerin uygunluğundan sorumlu olmak üzere, vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürülüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ”Okul Sütü Komisyonu” kurulacak.

Programla ilgili ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genel bütçesinden tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Programın ödemeler ve diğer konulardaki denetimleri sorumluluklarına göre ilgili bakanlıklarca yapılacak. Yapılan çalışmayla ilgili haksız bir ödeme yapılması durumunda ise ödemeyi sağlayan belge ve belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarın tahsilinden müştereken sorumlu olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülecek uygulamanın usulleri en geç 30 gün içinde çıkarılacak tebliğle belirlenecek.