Özel Okullara Yeni Yönetmelik

Her derece ve türdeki özel eğitim kurumların yönetmeliği değişti.

 

 

Her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesini amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen özel öğretim kurumlarını kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, özel eğitim kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için kasten işlenen bir suç dolayısıyla 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar; casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ile TCK’daki Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altındaki suçlardan mahkum edilmemiş olma şartı aranacak.

Kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulacak.

Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilecek.

Dershaneler, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kuruluşlar yıllık çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini ve eğitim personelinin listesini valiliğe gönderecek.

Okullarda normal öğretim yapılacak ve öğretim seviyesine göre resmi dengi okullardaki ders saati süresi uygulanması esas olacak. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde farklı uygulamalar da yapılabilecek, ancak okullarda ikili öğretim yapılamayacak.

Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 arasında yapılacak. Dersler 45 dakika olacak. Uygulamalı dersler blok halinde 90 dakika olarak yapılabilecek.

Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam zorunlu olacak ve programdaki kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyer sınava alınmayacak.

Okul öncesi eğitim kurumları hariç, okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamayacak.

Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanılabilecek. Ancak ilköğretim ve ortaöğretim okullarının derslikleri ayrı katlarda olacak şekilde aynı binada bulunabilecek.

Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan, ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığa veya valiliğe bilgi verilerek yapılabilecek.

Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri; yöneticiler dışındaki eğitim personeli için müdür tarafından yapılacak. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamayacak.

-Sınıf mevcutları-

Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilköğretimde 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, mesleki ve teknik liselerde 24, diğer ortaöğretim kurumlarında 30’dan fazla olamayacak. Okullar dışındaki kurumlarda sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Kurumun özelliğine göre grupların oluşumunda öğrenci veya kursiyerin yaşı, öğrenim ve bilgi düzeyi ile diğer eğitimsel yaklaşımlar dikkate alınacak.

Kurumlarda öğretim dili Türkçe olacak. Yabancılarca açılmış ve Türkçeden başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş mevcut okullar, kendi statüleri içinde öğretime devam edecek. Ancak, yabancı uyruklu çocukların devam edeceği milletlerarası okullar bu hükmün dışında tutulacak.

Azınlık okullarında, seviyesine göre resmi okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esas olacak.

Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille yapılabileceği Milli Eğitim Bakanlığı’nca kararlaştırılacak.

Türkçeden başka bir dilin öğretimi için izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı da bakanlıkça tespit edilecek.

-Ücretler-

Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini, veli veya kursiyerlerle yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre belirleyecek. Ücret tespitleri, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirecek.

Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamayacak.

Yönetmeliğin geçici maddelerine göre, yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartlar, halen bu kurumlarda eğitim personeli olarak çalışmakta olanlarda aranmayacak.

Bir arada bulunan okullar dışındaki diğer kurumların kurucuları, 8 Mart 2013’e kadar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce belirlenerek, internet sayfasında yayınlanan standartlardaki şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız kurum haline getirmek zorunda olacaklar. Verilen süre içinde bağımsız kurum haline getirilmeyen kurumlar kapatılacak.

Yönetmelikte, özel öğretim kurumu açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması ve kurum binaları için aranan şartlar; kurumun kapatılması ve program iptali, eğitim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları; yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme, yabancı uyruklu eğitim personeline verilecek izinler, ücretsiz veya burslu okuyacak öğrenci ve kursiyerler, burs verilme şartları ve oranları gibi konular da düzenleniyor.

-Yürürlükten kaldırılan mevzuat-

Yönetmelikle, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”, ”Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği”, ”Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği” ve ”Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı.